Contract de vanzare

Acte necesare:

*acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, NIF – numar de identificare fiscala pentru cetatenii straini carora nu li s-a atribuit CNP de catre autoritatile romane),

*certificat de casatorie daca este cazul

* acte de proprietate (contracte de vanzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, etc. care au stat la baza dobandirii dreptului de proprietate al vanzatorului),

*documentatie cadastrala (planul de amplasament si releveul imobilului) si incheierea de intabulare,

* certificat de atestare fiscala obtinut in scopul instrainarii (cate un certificat pentru fiecare contribuabil/vanzator), care se ateste indeplinirea obligatiei de plata a impozitului pentru imobil – valabil 30 zile de la data emiterii,

*certificat de performanta energetica (pentru apartamente si cladiri independente avand o suprafata utila de peste 50mp)

* adeverinta emisa de asociatia de proprietari (pentru apartamentele/spatiile comerciale/parcari subterane amplasate in condominii in care este constituita asociatie de proprietari)

* ultimele facturi emise de furnizorii de utilitati si dovada achitarii lor

* extrasul de carte funciara pentru autentificare (se obtine de catre notarul public)

Promisiunea De Vanzare-Cumparare (Antecontract)

Acte necesare:

*acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, NIF – numar de identificare fiscala pentru cetatenii straini carora nu li s-a atribuit CNP de catre autoritatile romane),

*certificat de casatorie daca este cazul

* acte de proprietate (contracte de vanzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, etc. care au stat la baza dobandirii dreptului de proprietate al promitentului vanzator),

*documentatie cadastrala (planul de amplasament si releveul imobilului) si incheierea de intabulare (daca imobilul este inscris in cartea funciara)

* extrasul de carte funciara pentru informare (se obtine de catre notarul public, la cererea proprietarului imobilului)

Contractul de donatie

ACTE NECESARE:

*acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, NIF – numar de identificare fiscala pentru cetatenii straini carora nu li s-a atribuit CNP de catre autoritatile romane),

*certificat de casatorie daca este cazul

* acte de proprietate (contracte de vanzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, etc. care au stat la baza dobandirii dreptului de proprietate al vanzatorului),

*documentatiile cadastrale (planul de amplasament si releveul imobilului) si incheierile de intabulare,

* certificat de atestare fiscala obtinut in scopul instrainarii (cate un certificat pentru fiecare contribuabil/donator), care se ateste indeplinirea obligatiei de plata a impozitului pentru imobil – valabil 30 zile de la data emiterii,

* adeverinta emisa de asociatia de proprietari (pentru apartamentele/spatiile comerciale amplasate in condominii in care este constituita asociatie de proprietari)

* ultimele facturi emise de furnizorii de utilitati si dovada achitarii lor

* extrasul de carte funciara pentru autentificare (se obtine de catre notarul public)

Contractul de schimb

ACTE NECESARE:

*acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, NIF – numar de identificare fiscala pentru cetatenii straini carora nu li s-a atribuit CNP de catre autoritatile romane),

*certificat de casatorie daca este cazul

* acte de proprietate pentru ambele bunuri imobile (contracte de vanzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, etc. care au stat la baza dobandirii dreptului de proprietate al vanzatorului),

*documentatiile cadastrale (planul de amplasament si releveul imobilului) si incheierile de intabulare,

* certificate de atestare fiscala obtinute in scopul instrainarii (cate un certificat pentru fiecare contribuabil/coschimbas), care se ateste indeplinirea obligatiei de plata a impozitului pentru imobil – valabil 30 zile de la data emiterii,

*certificate de performanta energetica (pentru apartamente si cladiri independente avand o suprafata utila de peste 50mp)

* adeverintele emise de asociatia de proprietari (pentru apartamentele/spatiile comerciale/parcari subterane amplasate in condominii in care este constituita asociatie de proprietari)

* ultimele facturi emise de furnizorii de utilitati si dovada achitarii lor

* extrasele de carte funciara pentru autentificare (se obtin de catre notarul public)

Contractul de imprumut

ACTE NECESARE:

*acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate),

*certificat de casatorie daca este cazul

* pentru persoane juridice care au calitatea de imprumutati, sunt necesare: actul constitutiv, hotararea AGA privind aprobarea semnarii contractului de imprumut in conditiile agreate, certificate constatator si actul de identitate al administratorului

* acte doveditoare pentru bunurile care vor face obiectul garantiei mobiliare/imobiliare

Contractul de ipoteca imobiliara

ACTE NECESARE:

*acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, NIF – numar de identificare fiscala pentru cetatenii straini carora nu li s-a atribuit CNP de catre autoritatile romane),

*certificat de casatorie daca este cazul

* acte de proprietate (contracte de vanzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, etc. care au stat la baza dobandirii dreptului de proprietate al vanzatorului),

*documentatie cadastrala (planul de amplasament si releveul imobilului) si incheierea de intabulare,

* extrasul de carte funciara pentru autentificare (se obtine de catre notarul public)

* certificat de atestare fiscală

Contractul de inchiriere

ACTE NECESARE:

*acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, NIF – numar de identificare fiscala pentru cetatenii straini carora nu li s-a atribuit CNP de catre autoritatile romane),

*certificat de casatorie daca este cazul

* acte de proprietate (contracte de vanzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, etc. care au stat la baza dobandirii dreptului de proprietate al proprietarului),

*documentatie cadastrala (planul de amplasament si releveul imobilului) si incheierea de intabulare,

*certificat de performanta energetica (pentru apartamente, indiferent de suprafata si cladiri independente avand o suprafata utila de peste 50mp)

* extrasul de carte funciara pentru informare (se obtine de catre notarul public)

Contractul de comodat avand obiect un autoturism

Actul prin care se poate folosi autoturismul de catre o alta persoana decat proprietarul acestuia (fiind obligatoriu in situatia utilizarii autoturismului in afara teritoriului Romaniei).

ACTE NECESARE:

*acte de identitate (C.I.-uri  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate),

*certificat de casatorie daca este cazul

*  cartea de identitate a masinii, talonul de inmatriculare si contractul prin care a fost dobandit sau factura de la achizitie

Succesiuni

Acte Necesare:

 • Certificatul de deces original/legalizat
 • Acte de stare civila pentru moștenitori
 • Hotărâri judecătoresti sau certificate de divorț (daca e cazul)
 • Testamentul (pentru mostenirile testamentare)
 • In cazul succesibililor incapabili (minori, persoane puse sub interdicție judecatorească, etc), în lipsa unui tutore, se va numi prin dispozitia primarului un curator special.
 • Acte de proprietate – contracte de vânzare-cumpărare, contracte de donație, contracte de schimb, act de dare în plată, certificate de moștenitor, hotărâri judecătorești, titluri de proprietate.
 • certificat fiscal emis de ANAF pe numele defunctului ( solicitat de catre notarul public)
 • Certificatul de atestare fiscală pentru bunurile ce compun masa succesorală eliberat de organul fiscal competent
 • încheierea de întabulare și documentatia cadastrala (plan de amplasament și releveu)  – daca exista
 • actul de concesiune
 • certificate de actionar
 • conturi bancare

Procedura:

Prezentarea documentelor necesare si completarea cererii pentru deschiderea procedurii succesorale (se poate face de catre oricare dintre mostenitori pe baza careia dosarul este pus pe rolul biroului notarial sesizat)

 1. Audierea a 2 martori (persoane care sa il fi cunoscut pe defunct si care sa nu fie rude sau afini cu defunctul). Cei 2 martori trebuie sa fie persoane stiutoare de carte, sa fie majori si sa nu fie pusi sub interdictie
 2. Solutionarea (eliberarea certificatului de mostenitor)

COSTURI:

Onorariul se calculează in functie de valoarea intregii mase succesorale (activ si pasiv) potrivit formulei de calcul prevăzută de ANEXA Nr. 3 la Ordinul Ministerului Justiției Nr. 46/C/2011 privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici.

In cazul in care succesiunea este dezbatuta dupa expirarea termenului de 2 ani de la data decesului, moștenitorii vor datora impozitul căte stat in cuantum de 1% din valoarea imobilelor care compun masa succesorală.

Divortul

Notarul public are competenta teritoriala limitata in ceea ce priveste divortul si poate elibera certificat de divort numai în circumscriptia judecatoriei în a carei raza teritoriala se afla locul încheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor (dovedita cu actele de identitate ale soţilor, din care rezultă domiciliul comun sau reşedinţa lor comună, sau, printr-o declaraţie pe propria răspundere acordata, in forma autentică, de catre ambii soti, din care să rezulte ultima lor locuinţă comună, chiar dacă aceasta este diferita fata de cea mentionata în actele de identitate ale soților).

Pentru căsătoria încheiată în Municipiul Bucureşti, competența aparține oricarui notar public care isi desfasoara activitatea in Municipiul Bucureşti, indiferent de sector.

PROCEDURA:

 1. Sotii se prezinta in fata notarului pentru formularea cererii de divort in cuprinsul careia se vor stabili aspecte precum:  numele pe care il va purta fiecare dintre soti dupa desfacerea casatoriei, iar in cazul divortului cu minori – stabilirea locuintei minorului, exercitarea autoritatii părintesti de catre ambii parinti, modalitatea de pastrare a legaturii personale dintre sotului separat de copil si minor, vizite, contributia parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copilului/copiilor. La depunerea cererii, sotii pot fi reprezentati de catre un mandatar, desemnat pe baza unei procuri autentice. Pentru acest prim pas, sotii vor prezenta, in original: certificatul de casatorie, certificatele de nastere, certificatul de nastere al minorului (daca e cazul), procura (daca e cazul) si cartile de identitate.
 2. Dupa implinirea unui termen de reflectie de 30 zile, sotii se prezinta din nou la notar pentru eliberarea certificatului de divort, daca:

-sotii sunt prezenți, personal  si staruie în cererea de desfacere a căsătoriei;

-s-a realizat acordul cu privire la autoritatea părintească (cazul in care divortul este cu copii minori)

-sunt de acord cu numele pe care îl vor purta după desfacerea casatoriei si isi menţin celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii; niciunul dintre soți nu este pus sub interdicţie si consimtamantul lor este liber si neviciat.

Atentie ! In cazul divortului cu minori, este obligatorie audierea minorului daca acesta a implinit varsta de 10 ani.

Declaratii

In functie de specificul declaratiei, documentele necesare pot varia (carte de identitate, pasaport, acte de stare civila, acte de proprietate, schite cadastrale, etc.)

Actele necesare intocmirii procurilor sau declaratiilor pe proprie raspundere, autentificate in cadrul unui birou notarial, pot varia de la un caz la altul.

Conform legii in vigoare, incheierea in forma autentica, in fata notarului, a declaratiilor pe proprie raspundere, asigura valabilitatea juridica a acestora. In practica notariala, intalnim nenumarate tipuri de declaratii pe proprie raspundere, dar printre cele mai uzuale se numara:

 • Declaratia de optiune succesorala (acceptare sau renuntare la mostenire);
 • Declaratia privind lipsa veniturilor;
 • Declaratia privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru exercitarea functiei de administrator;
 • Declaratia privind detinerea calitatii de asociat in cadrul unui SRL;
 • Declaratia privind beneficiarul real;
 • Declaratia calatorie minor insotit de un parinte/terta persoana;
 • Declaratii pentru acordarea compensatiei lunare pentru chirie.
Procuri

Pentru autentificarea unei procuri notariale este necesara si suficienta prezenta mandantului (persoana care acorda imputernicirea). Prin intermediul procurii notariale puteti imputernici mandatarul sa va reprezinte legal in fata unor institutii. Iata cateva dintre tipurile de procuri des intalnite in practica noastra notariala:

 • Procura pentru depunerea declaratiilor fiscale online;
 • Procura pentru vanzarea imobilelor;
 • Procura pentru reprezentarea in cadrul dezbaterii procedurii succesorale.
Convenții matrimoniale

legislatia romana prevede 3 regimuri matrimoniale si anume: regimul comunităţii legale, regimul comunităţii convenţionale şi regimul separaţiei de bunuri.

Fiecare dintre cele trei regimuri matrimoniale presupune anumite reguli cu privire la dobândirea, administrarea şi dispoziţia veniturilor/bunurilor soţilor, precum şi cu privire la datoriile asumate de catre acestia.

Conform Noului Cod Civil, sotii pot opta pentru alegerea unui alt regim matrimonial decat cel al comunitatii legale inainte de casatorie sau in timpul acesteia. Prin incheierea casatoriei fara a incheia o conventie anterioara care sa modifice regimul matrimonial “uzual’’ se opteaza implicit pentru comunitate legala(devalmasia).  Conventia matrimoniala se incheie obligatoriu in forma autentica, inainte de casatorie si va fi depusa in fata ofiterului de stare civila la data celebrarii acesteia. Regimul matrimonial astfel ales poate fi schimbat numai dupa 1 an de la data oficierii casatoriei.

Viitorii soti pot alege ca regim matrimonial: separatia de bunuri, comunitatea conventionala sau comunitatea legala. Iata ce presupune si ce particularitati are fiecare regim matrimonial:

-conventia privind alegerea regimului matrimonial al separatiei de bunuri
 • in cadrul patrimoniului fiecaruia dintre soti nu se mai constituie masa de bunuri comune, specifica regimului de tip comunitar;
 • orice bun dobandit de unul dintre soti ramane exclusiv in patrimoniul respectivului sot;
 • aceeasi regula se aplica si pentru datorii;
 • fiecare dintre soti este proprietar exclusiv al bunurilor dobandite inainte de incheierea casatoriei, precum si a celor pe care le dobandeste in nume propriu dupa aceasta data;
 • partile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim in functie de masa de bunuri achizitionate de fiecare dintre soti in timpul casatoriei, in baza careia se va calcula creanta de participare;
 • daca partile nu au convenit altfel, creanta de participare reprezinta jumatate din diferenta valorica dintre cele doua mase de achizitii nete si va fi datorata de catre sotul a carui masa de achizitii nete este mai mare, putand fi platita in bani sau in natura;
-conventia privind alegerea regimului matrimonial al comunitatii conventionale
 • Se poate referi la unul sau mai multe din urmatoarele aspecte:
  • includerea in comunitate, in tot ori in parte, a bunurilor dobandite sau a datoriilor proprii nascute inainte ori dupa incheierea casatoriei, cu exceptia bunurilor de uz personal si bunurilor destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri;
  • restrangerea comunitatii la bunurile sau datoriile anume determinate in conventia matrimoniala, indiferent daca sunt dobandite ori, dupa caz, nascute inainte sau in timpul casatoriei, cu exceptia obligatiilor prevazute la art. 351 lit. c) Cod Civil;
  • obligativitatea acordului ambilor soti pentru incheierea anumitor acte de administrare; in acest caz, daca unul dintre soti se afla in imposibilitate de a-si exprima vointa sau se opune in mod abuziv, celalalt sot poate sa incheie singur actul, insa numai cu incuviintarea prealabila a instantei de tutela;
  • includerea clauzei de preciput – executarea clauzei de preciput se face in natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunitatii;
  • modalitati privind lichidarea comunitatii conventionale.
-alegerea regimului comunitatii legale
  • in masura in care prin conventie matrimoniala nu se prevede altfel, regimul juridic al comunitatii conventionale se completeaza cu dispozitiile legale privind regimul comunitatii legale;
  • optiunea viitorilor soti pentru regimul matrimonial legal al comunitatii nu necesita incheierea unei conventii matrimoniale, acesta fiind direct aplicabil chiar si in lipsa unei asemenea conventii.

  ACTE NECESARE

  • carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de sedere sau pasaport pentru cetatenii straini;
  • certificate de nastere;
  • certificatul de casatorie (pentru conventiie matrimoniale incheiate intre soti);
  • conventia matrimoniala anterioara (daca exista);
  • procura autentica (daca una din parti este reprezentata prin mandatar).
Legalizarea copiilor de pe inscrisuri

pentru aplicarea acestei proceduri, este necesara prezentarea, in original, a documentelor ce vor fi legalizate.

Legalizarea specimenelor de semnatura

este obligatorie prezenta partii solicitante in fata notarului public.

Legalizarea semnaturii traducatorului

prezenta acestuia este necesara doar prima data (cand specimenul sau de semnatura este inregistrat in Registrul traducatorilor tinut de biroul notarial). Poate vei oricine sa ridice actul facand dovada cu original.

Certificarea unor fapte

Notarul public poate certifica:

faptul că o persoană se află în viaţă; faptul că o persoană se află într-un anumit loc; faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea; faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi şi la o anumită oră într-un anumit loc, precum şi declaraţia acesteia; rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale; certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, certificarea altor fapte; procesele-verbale si hotărârile adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților societatilor comerciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;

Darea de data certă

Prin aplicarea acestei proceduri se fixează momentul din care existenţa unui înscris sub semnătură privată nu mai poate fi contestată de către terţi. Este valabila pentru orice acte pentru care legea nu prevede forma autentica, ca o condiție de validitate a actului.

Înainte de a continua navigarea te rugăm să citești politica de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie, însă nu uita că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere în configurarea browser-ului.
Open chat
Ai nevoie de ajutor?Scrie-ne pe Whatsapp
Buna ziua,
Cu ce va putem ajuta?